Stowarzyszenie Dobry Start

Facebook

Funkcjonujemy jako Stowarzyszenie od 28.01.2020 r. (po wpisie do Rejestru Stowarzyszeń).

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start ma na celu prowadzenie działań pożytku publicznego, w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia i terapii psychologicznej, w tym także wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci oraz młodzieży w różnych obszarach codziennego funkcjonowania. Dla rodzin i dzieci z trudnościami będą przeprowadzone różne formy edukacji, psychoedukacji, terapii oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczna, a także poradnictwo prawne. Naszym celem jest szybka interwencja i diagnoza, które pozwalają nie tylko poprawić codzienne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny, ale mają ogromny wpływ na małoletnich oraz ich kształtującą się osobowość.

Trochę więcej o Stowarzyszeniu…

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start jest młodą organizacją, jednakże każdy z jej członków od wielu lat jest zaangażowany w pomoc małoletnim i ich rodzinom. Przez okres czterech lat nasz zespół świadczył specjalistyczne usługi psychoterapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmując wsparciem przede wszystkim najmłodszych, którzy wychowują się w pieczy zastępczej lub w rodzinach, które przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze. Jednakże, działanie w takiej formie nie pozwalało nam zaspokajać potrzeb małoletnich, które są ogromne. Nasze działania były ograniczone postępowaniami przetargowymi lub indywidualnymi konsultacjami, które są płatne. Nie każdemu jednak na skorzystanie z takich usług pozwalają finanse.

W Polsce możliwość skorzystania z nieodpłatnej terapii przez dzieci i młodzieży jest ograniczona. Niewiele jest systemowych rozwiązań, jak i wykwalifikowanej kadry w zakresie wspierania małoletnich. Temat ten był podnoszony przez kolejnych Rzeczników Praw Dziecka, ale nie wywarło to żadnych zmian systemowych. Aktualnie w mediach pojawia się wiele informacji na temat złego stanu psychiatrii dzieci i młodzieży. Polska jest na końcu listy państw europejskich pod względem ilości profesjonalnie wyszkolonych psychoterapeutów, przypadających na liczbę mieszkańców. Jednocześnie zajmuje też niechlubnie wysokie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Chcemy, aby pomoc psychologiczno- pedagogiczna, czy terapia były szeroko dostępne i nieodpłatne. Szybka interwencja oraz diagnoza pozwalają nie tylko poprawić codzienne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny, ale mają ogromny wpływ na małoletnich, a także ich kształtującą się osobowość. Skuteczna diagnoza może uchronić przed poważnymi chorobami psychicznymi, nierzadko hospitalizacją. Bardzo ważne jest wczesne wykrywanie rozwijających się zaburzeń lub odczytanie objawów mogących je zwiastować. Dotyczy to np. zaburzeń ze spektrum autyzmu. Równie ważna jest jednakże umiejętność dostrzeżenia czynników ryzyka zaburzeń psychicznych i podjęcie działań zanim zaburzenia zdążą się rozwinąć.

Aktualnie w ramach Stowarzyszenia prowadzimy trzy bezpłatne grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Objęte są nimi dzieci, które przejawiają problemy w relacjach społecznych, przede wszystkim prezentujące zaburzenia internalizacyjne. Współpracując z Fundacją Dies Mei, która realizuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzimy kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnozy rozwoju dziecka, integrację sensoryczną, a także psychoterapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Nasze działania są profesjonalne i kompleksowe. Dzięki zatrudnionym w Stowarzyszeniu specjalistom o wysokich kwalifikacjach, zapewniamy wysoką jakość świadczeń. Ze względu na ograniczoną ilość realizowanych godzin, nie jesteśmy w stanie świadczyć usług w pełnym wymiarze. Naszym celem jest bezpłatna pomoc osobom, które doświadczają problemów w funkcjonowaniu psychicznym, a jednocześnie ich sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z odpłatnej, profesjonalnej pomocy. Ponadto, istotne jest dla nas zachowanie wysokich standardów świadczonych przez nas usług, m.in. pomoc świadczona raz w tygodniu, obejmująca nie tylko dziecko, ale także jego rodzinę.