Październik 30, 2017

Poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo – projekt ,,Rodzina w Centrum”

Rozpoczęliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w ramach kolejnej edycji projektu partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami usług będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie:

  • Osoby przebywające w pieczy zastępczej
  • Osoby opuszczające pieczę zastępczą
  • Osoby przebywające w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
  • Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą

Świadczone przez nas usługi realizowane będą w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego, poradnictwa rodzinnego – prawnego, poradnictwa rodzinnego – psychologicznego oraz warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Celem naszej działalności w zakresie przedstawionych usług jest odpowiednio:

– wzmocnienie kompetencji rodzicielskich,

– poprawę relacji rodzic – dziecko,

– wspomaganie rozwoju dziecka,

– regulacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczone w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, których rozstrzygnięcie zależy od decyzji sądu, instytucji i organów,

– udzielanie informacji o prawach, uprawnieniach i możliwościach rozwiązania sytuacji trudnych/konfliktowych/kryzysowych lub sytuacji mogących prowadzić do konfliktu lub kryzysu w rodzinie z dziećmi,

– wzmacnianie kompetencji w pełnieniu ról społecznych osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.