dr Kinga Mickiewicz – Stopa

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii.

Ukończyłam dwuletnie studium socjoterapii (w nurcie psychodynamicznym), roczne szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej oraz studium opiniowania psychologiczno – sądowego. Aktualnie w trakcie certyfikacji – Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja).

Jestem biegłym psychologiem sądowym (opiniowanie w sprawach dzieci i młodzieży).

Swoją wiedzę wykorzystuję w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Doświadczenie praktyczne zdobywałam przede wszystkim w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz w różnych fundacjach wspierających osoby z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym. Realizuję też liczne projekty wspierające rodziny zastępcze oraz mające problemy opiekuńczo- wychowawcze.

Konsultowałam i wspierałam dzieci z autyzmem w ramach SUO. Praktykowałam też w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu na oddziale dzieci i młodzieży.

Jestem autorką wielu publikacji naukowych, dotyczących w szczególności tematyki pieczy zastępczej.

Ważniejsze szkolenia:

-180-godzinne studium dla psychologów ,,Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

-Dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)

-Roczny kurs ,,Psychoterapia poznawczo-behawioralna” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Joanna Majewska

Pedagog, oligofrenopedagog i terapeutka integracji sensorycznej (Centrum Integracji Sensorycznej, Warszawa). Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzicami. Wspiera dzieci, które doświadczyły trudności w systemie rodzinnym. Prowadzi warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie. Pracowała między innymi w ośrodkach pomocy społecznej. Interesuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, w których zakresie cały czas się szkoli.

Ważniejsze ukończone kursy i warsztaty:

*Karty oceny rozwoju psychoruchowego test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

*Terapeuta I Diagnosta integracji sensorycznej

*Terapia ręki I i II stopień- diagnoza i terapia

*Trener treningu umiejętności społecznych

*Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – poziom 1

*Warsztaty ,,Świat ucznia autystycznego”

*Warsztaty ,,Zespół Aspergera”

*Certyfikat ,,Odpowiedzialność prawna za podopiecznych”

 

Aleksandra Murawska

Jestem psychologiem i pedagogiem, prowadzę konsultacje dla dzieci i młodzieży. Swoje kompetencje rozwijam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (szkolenie z terapii systemowej). Doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i młodzieżą. Jako psycholog oraz nauczyciel współorganizujący wspieram proces kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych. Zawodowo byłam także związana z  Towarzystwem Autyzmu w Toruniu, prowadząc zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Swoją pracę konsultuję w zespole terapeutycznym, a także poddaję stałej superwizji.

Ukończone szkolenia/konferencje:

*Konferencja ,,Autyzm – diagnoza i terapia”

*Szkolenie ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard”

*Warsztaty ,,Mutyzm w autyzmie. Patomechanizmy – symptomy – interferencje”

*Szkolenie ,,Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja”

*Konferencja ,,W poszukiwaniu przyjaźni – moje ASPI-RACJE… wyzwania i trudności w kształtowaniu racji społecznych osób z Zespołem Aspergera”

*Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice – dziecko dn. 23-24 marca 2019 r. (Pracowania Pomocy Psychologicznej Ośrodek  Szkoleniowy Sopot)

*Nastolatek z depresją w szkole   dn. 7-8 grudzień 2019r  (Ośrodek Poza Schematami Warszawa)

*Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania  dn. 1-2 lutego 2020    (Pracowania Pomocy Psychologicznej Ośrodek  Szkoleniowy Sopot) kurs:Podstawowy kurs terapii systemowej Poznań ( Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) – w trakcie

 

Katarzyna Gołuńska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, pracującym w podejściu psychodynamicznym. Swoje kompetencje rozwijam szkoląc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w pracy metodą Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Therapy).

Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Psychodynamicznej. Jako psychoterapeuta kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

Do najczęstszych problemów z którymi zgłaszają się do mnie pacjenci należą:

*trudności w nawiązaniu lub utrzymaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji,

*stałe uczucie napięcia psychicznego, kumulacja emocji lęku, złości, smutku,

*zaburzenia osobowości,

*zaburzenia nastroju, lękowe, nerwicowe, pod postacią somatyczną,

*poczucie utraty kontroli nad swoim życiem,

*uczucie pustki,

*niemożność przezwyciężenia stałych, powtarzających się trudności życiowych.

Kwalifikacje:

*Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Psychologia | Specjalność: Psychologia kliniczna

*Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4-letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii | Krakowskie Centrum Psychodynamiczne | w trakcie

*Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży: 2-letnie szkolenie specjalistyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii | Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

 

Jolanta Parzych

Doświadczenie zdobywałam w pracy w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu z osobami nie mogącymi doświadczyć biologicznego rodzicielstwa i z dziećmi, które nie miały możliwości wzrastania i rozwoju w biologicznej rodzinie – dziećmi, które doznały traumy porzucenia, nadużycia lub wykorzystania. Dzięki obowiązkom wykonywanym jako kurator zawodowy w sądzie i psycholog w Dziale Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu zdobywałam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Zarówno w ośrodku adopcyjnym, jak i Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych doskonaliłam metody diagnozy i sporządzania opinii psychologicznych dorosłych, młodzieży i dzieci. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam także w Centrach Młodzieżowych. Jestem Biegłym Sądowym z zakresu Psychologii na liście biegłych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Zakres świadczonych usług:

*terapia par, małżeńska, rodzicielska, rodzin

*terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych

*diagnoza psychologiczna

*sporządzanie opinii psychologicznych

 

Cezary Wiśniewski

Psycholog, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM.
Jestem absolwentem psychologii o specjalności klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od wielu lat interesuję się teorią przywiązania i systemów motywacyjnych w praktyce, tematyką
rodzicielstwa, również zastępczego. Przez 6 lat pracowałem jako psycholog w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, w latach 2012-2016 prowadziłem konsultacje psychologiczne w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Toruniu, w okresie 2014-2019 r. współpracowałem z PCPR w Rypinie. Prywatnie jestem tatą dwojga dzieci, pasjonuję się muzyką.

 

Ważniejsze kwalifikacje:

*szkolenie “Przywiązanie jako czynnik chroniący rozwój” Item Żywiec, 40h, 2018 r.

*kurs “Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, 25-28.04.2017 r.

*Studium Dialogu Motywującego 2014 – 2016 r. (zajęcia teoretyczne i warsztatowe, 200h edukayjnych, 150h dydaktycznych, superwizje w wym. 50h) – Akadamia Motywacji Warszawa, zaświadczenie; uzyskany certyfikat terapeuty motywującego PTTM, 2017 r.

*kurs “Mediacje Rodzinne” (80h zajęć edukacyjnych i warsztatowych) – Laboratorium Pozytywnej Zmiany Toruń, certyfikat 2012 r.

*Studium Socjologiczno-Psychologiczne, tytuł specjalisty konsultanta ds. Personalnych, dyplom 2006 r.

 

 

Agnieszka Czyżak-Siromska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 18 lat praktykuję, pracując głównie z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz młodzieżą, swoją pracę poddając regularnej superwizji.

Od kilku lat z niesłabnącym zainteresowaniem eksploruję, w aspekcie teoretycznym i praktycznym, teorię przywiązania, wprowadzając w obszar pracy z klientem elementy terapii zorientowanej na przywiązanie.

Mottem mojej pracy z pacjentem stały się słowa D. J. Wallina (2011):

„(…) uzdrawiająca moc psychoterapii wyrasta przede wszystkim z interakcji terapeutycznej. Nowa relacja przywiązania, którą pacjent tworzy z terapeutą, może odegrać rolę tygla rozwojowego”.

 

Swój warsztat pracy doskonalę poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, z których ważniejsze, odbyte w ostatnim czasie, to:

*Zastosowanie teorii przywiązania w diagnozie” (2014)

*„Diagnozowanie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży” (2014)

*”Diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka” (2015)

*„Diagnoza dziecka- ofiary i świadka przemocy domowej” (2015)

*Sympozjum psychologii praktycznej: Psycholog czy testolog? Najnowsze trendy w funkcjonalnej diagnozie psychologicznej” (2015)

*Konferencja: „Pomiar Przywiązania- metody ilościowe i jakościowe” (2016)

*„Wrażliwość opiekuna w rozwoju ufności przywiązaniowej dzieci” (2017)

*„Więź jako czynnik chroniący rozwój”(2017)

*„Attachment, trauma and mentalizing suport for children, foster carers and adopting parents” (2018)

*„Praca z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami przywiązania” (2018)

*„Trauma wczesnorozwojowa, RAD i FAS- co my możemy zrobić, aby dziecku żyło się lepiej?” (2019)

*Konferencja z cyklu: Bydgoskie spotkania z psychoterapią. WIĘŹ (2019)

*„Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postepowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości” (2019)

*Cykl warsztatów: „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną”- w trakcie.

 

Emilia Tkaczyk

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą systemowym, mediatorem w sprawach rodzinnych i karnych, trenerem grupowym Treningu Zastępowania Agresji. Od kilkunastu lat pracuję w branży pomocowej. Doświadczenie zdobyłam pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jako terapeuta rodzinny oraz w organizacjach pozarządowych. W pracy zawodowej mam kontakt z rodzinami biologicznymi, zastępczymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, osobami bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne, uzależnionymi. Od  ponad 10 lat prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym: indywidualną dla młodzieży i dorosłych, dla par, rodzin oraz grupową.

Jestem także praktykiem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzę liczne szkolenia z kompetencji miękkich ( m.in. emocje, komunikacja, asertywność), zajęcia rozwoju osobistego, Trening Zastępowania Agresji,  treningi funkcji poznawczych oraz treningi umiejętności wychowawczych. W pracy cechuje mnie duże zaangażowanie, empatia i kreatywność.

 

 

 

Agata Sobczak

Jestem absolwentką dwustopniowych studiów „Logopedii Ogólnej i Klinicznej” na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej” w Wyższej Szkole Bankowej.
Doświadczenie zdobyłam prowadząc prywatne zajęcia logopedyczne oraz pracując w przedszkolach publicznych i integracyjnych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z wadami wymowy, opóźnieniami w rozwoju mowy, spektrum autyzmu oraz realizując zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. 
Jestem autorką i prowadzącą webinar pt. „Logopedyczne ABC dziecka 0-3 r.ż.” w firmie ITW Polska.
Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców. 
 
Ważniejsze ukończone kursy i szkolenia:

“Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne.”

„Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.”

„Postawa terapeuty a trudne zachowania dzieci z autyzmem.”

„Trening umiejętności społecznych.”

„Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.”

„Emisja głosu w pracy logopedy. Warsztat praktyczny.”

„Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z grupy ryzyka.”

„Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna.”

 

 

Kinga Łubińska

Jestem studentką V roku psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wybraną przeze mnie specjalnością jest Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa, która umożliwia zdobycie wiedzy na temat stosunków międzygrupowych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów, a także związków między człowiekiem i jego środowiskiem.

Odbyłam praktyki w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, dzięki czemu miałam możliwość kontaktu z osobami doświadczającymi  różnych form sytuacji  kryzysowej.

Jestem wolontariuszką w Toruńskim oddziale Centrum Praw Kobiet.