DR KINGA MICKIEWICZ – SCHLESINGER

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Wykładowczyni akademicka w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii (UMK, Toruń).
Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii (w nurcie psychodynamicznym), roczne szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej oraz studium opiniowania psychologiczno- sądowego. Aktualnie w trakcie certyfikacji (kończy jednolite, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży) Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja). Biegły psycholog sądowy (opiniuje w sprawach dzieci i młodzieży). Swoją wiedzę wykorzystuje w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Doświadczenie praktyczne zdobywała przede wszystkim w Szpitalu Psychiatrycznym – Oddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieży, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz w różnych fundacjach wspierających osoby z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym. Realizuje także liczne projekty wspierające rodziny zastępcze i posiadające problemy opiekuńczo- wychowawcze. Autorka wielu publikacji naukowych, dotyczących w szczególności tematyki pieczy zastępczej.


Ważniejsze szkolenia:
* Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży – SPDiM (Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja)

*180- godzinne studium dla psychologów ,,Opiniowanie sądowo- psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne),
* Dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),
* Roczny kurs ,,Psychoterapia poznawczo- behawioralna” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne).


Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

JOANNA MAJEWSKA

Pedagog, oligofrenopedagog i terapeutka integracji sensorycznej (Centrum Integracji Sensorycznej, Warszawa), terapeutka osób w spectrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzicami. Wspiera dzieci, które doświadczyły trudności w systemie rodzinnym. Prowadzi warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie. Pracowała m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. Prowadziła treningi umiejętności społecznych w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci w spectrum autyzmu. Interesuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, w których zakresie cały czas się szkoli.

Ważniejsze ukończone kursy i warsztaty:

* Karty oceny rozwoju psychoruchowego test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci,

* Terapeuta I Diagnosta integracji sensorycznej,

* Terapia ręki I i II stopień- diagnoza i terapia,

* Trener treningu umiejętności społecznych,

* Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne- poziom 1,

* Warsztaty ,,Świat ucznia autystycznego”,

* Warsztaty ,,Zespół Aspergera”,

* Certyfikat ,,Odpowiedzialność prawna za podopiecznych”.

ALEKSANDRA SZCZEPANOWSKA

Psycholog i pedagog, prowadzi konsultacje dla dzieci oraz młodzieży. Swoje kompetencje rozwija w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (szkolenie z terapii systemowej). Doświadczenia zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i młodzieżą. Jako psycholog oraz nauczyciel współorganizujący wspiera proces kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych. Zawodowo była także związana z Towarzystwem Autyzmu w Toruniu. Prowadzi zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Swoją pracę konsultuje w zespole terapeutycznym, a także poddaje stałej superwizji.

Ukończone szkolenia/ konferencje:

* Konferencja ,,Autyzm- diagnoza i terapia”,

* Szkolenie ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard”,

* Warsztaty ,,Mutyzm w autyzmie. Patomechanizmy- symptomy- interferencje”,

* Szkolenie ,,Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka- diagnoza i interwencja”,

* Konferencja ,,W poszukiwaniu przyjaźni- moje ASPI-RACJE… wyzwania i trudności w kształtowaniu racji społecznych osób z Zespołem Aspergera”,

* Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice- dziecko dn. 23- 24 marca 2019 r. (Pracownia Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Szkoleniowy Sopot),

* Nastolatek z depresją w szkole dn. 7- 8 grudzień 2019r.  (Ośrodek Poza Schematami, Warszawa),

* Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej- kryzysów, konfliktu, rozstania dn. 1- 2 lutego 2020 (Pracownia Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Szkoleniowy Sopot) kurs: Podstawowy kurs terapii systemowej Poznań (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)- w trakcie.

KATARZYNA GOŁUŃSKA

Psycholog i psychoterapeuta po zakończonym całościowym szkoleniu w podejściu psychodynamicznym. Swoje kompetencje rozwija pracując w grupach superwizyjnych i w superwizjach indywidualnych pod okiem kadry Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jako psychoterapeuta kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

Pracuje z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą (od 15- 16 roku życia). Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się do niej pacjenci należą:

* trudności w nawiązaniu lub utrzymaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji,

* stałe uczucie napięcia psychicznego, kumulacja emocji, lęku, złości, smutku,

* zaburzenia osobowości,

* zaburzenia nastroju, lękowe, nerwicowe, pod postacią somatyczną,

* poczucie utraty kontroli nad swoim życiem,

* uczucie pustki,

* niemożność przezwyciężenia stałych, powtarzających się trudności życiowych.

Kwalifikacje:

* Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy| Psychologia| Specjalność: Psychologia kliniczna,

* Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4- letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii| Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 

* Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży: 2- letnie szkolenie specjalistyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii| Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

JOLANTA PARZYCH

Doświadczenie zdobywała w pracy w Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu z osobami niemogącymi doświadczyć biologicznego rodzicielstwa i z dziećmi, które nie miały możliwości wzrastania i rozwoju w biologicznej rodzinie- dziećmi, które doznały traumy porzucenia, nadużycia lub wykorzystania. Dzięki obowiązkom wykonywanym jako kurator zawodowy w sądzie i psycholog w Dziale Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu zdobywała doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Zarówno w ośrodku adopcyjnym, jak i Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych doskonaliła metody diagnozy i sporządzania opinii psychologicznych dorosłych, młodzieży i dzieci. Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zdobyła także w Centrach Młodzieżowych. Jest Biegłym Sądowym z zakresu Psychologii na liście biegłych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Zakres świadczonych usług:

* terapia par, małżeńska, rodzicielska, rodzin,

* terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,

* diagnoza psychologiczna,

* sporządzanie opinii psychologicznych.

CEZARY WIŚNIEWSKI

Psycholog, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM.
Absolwent psychologii o specjalności klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od wielu lat interesuje się teorią przywiązania i systemów motywacyjnych w praktyce, tematyką rodzicielstwa, również zastępczego. Przez 6 lat pracował jako psycholog w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. W latach 2012- 2016 prowadził konsultacje psychologiczne w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Toruniu, w okresie 2014- 2019 współpracował z PCPR w Rypinie. Prywatnie tata dwojga dzieci, pasjonuje się muzyką.

Ważniejsze kwalifikacje:

* szkolenie „Przywiązanie jako czynnik chroniący rozwój”, Item Żywiec, 40 h, 2018 r.,

* kurs „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, 25- 28.04.2017 r.,

* Studium Dialogu Motywującego 2014- 2016 r. (zajęcia teoretyczne i warsztatowe, 200 h edukacyjnych, 150 h dydaktycznych, superwizje w wym. 50 h)- Akademia Motywacji Warszawa, zaświadczenie; uzyskany certyfikat terapeuty motywującego PTTM, 2017 r.,

* kurs „Mediacje Rodzinne” (80 h zajęć edukacyjnych i warsztatowych)- Laboratorium Pozytywnej Zmiany Toruń, certyfikat 2012 r.,

* Studium Socjologiczno- Psychologiczne, tytuł specjalisty konsultanta ds. Personalnych, dyplom 2006 r.

AGNIESZKA CZYŻAK- SIROMSKA

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny i biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Od 21 lat praktykuje, pracując głównie z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz młodzieżą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od kilku lat z niesłabnącym zainteresowaniem eksploruje w aspekcie teoretycznym i praktycznym, teorię przywiązania, wprowadzając w obszar pracy z klientem elementy terapii zorientowanej na przywiązanie.

Mottem pracy z pacjentem dla niej są słowa D. J. Wallina (2011):

„(…) uzdrawiająca moc psychoterapii wyrasta przede wszystkim z interakcji terapeutycznej. Nowa relacja przywiązania, którą pacjent tworzy z terapeutą, może odegrać rolę tygla rozwojowego”.

Warsztat pracy doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, z których ważniejsze, odbyte w ostatnim czasie, to:

* „Zastosowanie teorii przywiązania w diagnozie” (2014),

* „Diagnozowanie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży” (2014),

* „Diagnoza rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka” (2015),

* „Diagnoza dziecka- ofiary i świadka przemocy domowej” (2015),

* Sympozjum psychologii praktycznej: Psycholog czy testolog? Najnowsze trendy w funkcjonalnej diagnozie psychologicznej” (2015),

* Konferencja: „Pomiar Przywiązania- metody ilościowe i jakościowe” (2016),

* „Wrażliwość opiekuna w rozwoju ufności przywiązaniowej dzieci” (2017),

* „Więź jako czynnik chroniący rozwój” (2017),

* „Attachment, trauma and mentalizing support for children, foster carers and adopting parents” (2018),

* „Praca z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami przywiązania” (2018),

* „Trauma wczesnorozwojowa, RAD i FAS- co my możemy zrobić, aby dziecku żyło się lepiej?” (2019),

* Konferencja z cyklu: Bydgoskie spotkania z psychoterapią. WIĘŹ (2019),

* „Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości” (2019),

* Cykl warsztatów: „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną” (2020),

* „Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej” (2020), 

* Międzynarodowa Konferencja „Traumatyczne przywiązanie” (2021), 

* „Psychotraumatologia praktyczna”.

KINGA ŁUBIŃSKA

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwijała odbywając praktyki w dziale interwencji kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz działając w Toruńskim Oddziale Centrum Praw Kobiet.

W pracy indywidualnej z dziećmi oraz nastolatkami skupia się na rozpoznawaniu, rozumieniu, akceptowaniu, regulowaniu i wyrażaniu emocji. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.

Kursy i szkolenia:

* Trening Kontroli Złości,

* Trening Umiejętności Społecznych,

* Psychodietetyka,

* Wykluczenie z grupy rówieśniczej. Ćwiczenia psychoprofilaktyczne dla grup, 

* Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży- zachowania opozycyjno- buntownicze, zachowania dyssocjalne i zachowania agresywne.

VIOLETTA JABŁOŃSKA- MIELCZAREK

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas swojej pracy stara się łączyć wiedzę uzyskaną zarówno podczas studiów prawniczych, jak i psychologicznych oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, a także kilkuletniej pracy w kancelariach prawnych w Toruniu. Przez lata prowadziła aktywną działalność jako wolontariusz w fundacji „Mam marzenie” oraz w „Komitecie Praw Dziecka”, działającym przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych, organizowane przez Polskie Centrum Mediacji.

Zakres świadczonych usług:

* Porady prawne i psychologiczne,

* Sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa karnego,

* Prowadzenie szkoleń m.in.:

Prawa dziecka na tle prawa polskiego i międzynarodowego,

Aspekty prawne i psychologiczne rozwodu- jak krok po kroku przeprowadzić dziecko przez rozwód/ rozstanie,

Prawo dla psychologa/ psychoterapeuty,

Status prawny dziecka w postępowaniu sądowym- dziecko jako świadek, prawo do wysłuchania dziecka.

JOANNA SZUBSKA

Ukończyła Psychologię i Socjologię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie zdobywała w Warszawie, gdzie odbywała staże oraz pracowała. Przez dłuższy czas była związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w której to uczestniczyła w projekcie ,,Opiekun dziecka- ofiary przestępstwa” oraz współprowadziła grupę TUS.

Wiedzę w pracy z dziećmi i rodzinami zdobywała również będąc stażystą w Klubiku Integracyjnym, Stowarzyszeniu ,,Aslan”, Fundacji ,,Bullerbyn” oraz w Komitecie Ochrony Praw Dzieci. Umiejętności zdobyte na studiach rozwijała już jako psycholog w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, przedszkolu integracyjnym oraz jako terapeuta w Stowarzyszeniu Opiekuńczym Nadzieja.

Ważniejsze ukończone kursy i szkolenia:

* Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm),

* Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,

* Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

* 10 Międzynarodowa Konferencja ,,Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”,

* Certyfikat ,,Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Praesterno),

* Przygotowanie pedagogiczne- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,

* Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (Fundacja INSPIRATOR),

* Projekt pt. ,,Dajemy Dzieciom siłę!- prawa dzieci w procedurach prawnych” (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

PATRYCJA ŁĄCZKOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna. Jej obszar doświadczeń zawodowych to szeroko rozumiana forma wsparcia psychologicznego w ramach pomocy społecznej. W związku z pracą w kilku Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, zdobyła niezbędne kompetencje w kontakcie z praktycznie każdą grupą wiekową- dziećmi i ich rodzicami, osobami dorosłymi oraz seniorami. Prowadziła szkolenia dla specjalistów, szkoły rodzica, aktywizację zawodową, jak również brała udział w projektach dla młodzieży (kluby młodzieżowe, świetlice środowiskowe, programy osłonowe), czy dla osób starszych (kluby seniora).

EWA PRZYBYLAK- MAUSOLF

Psycholog z doświadczeniem zawodowym zarówno w zakresie poradnictwa i terapii (praca w szkole podstawowej, liceum, ośrodku adopcyjnym, domu dziecka, Kujawsko- Pomorskiej „Niebieskiej Linii”) oraz diagnozy (18- letni staż pracy jako biegły sądowy), a także w zakresie prowadzenia szkoleń i grup wsparcia. Posiada umiejętności oraz formalne przygotowanie do prowadzenia: „Szkoły dla Rodziców”, zajęć metodą Weroniki Sherborne, socjoterapii, treningu zastępowania agresji ART. Ostatnio uzyskała certyfikat ukończenia Kursu MBSR- treningu redukcji stresu. Aktualnie szkoli się i poddaje superwizji w Psychologicznym Ośrodku Wsparcia i Edukacji Powie/ dz w Poznaniu. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Ważniejsze szkolenia:

* Dwuletnie Szkolenie w zakresie Terapii Gestalt, Ośrodek Terapii „Gestalt” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków- 300 godzin,

* Roczne Studium Specjalne Socjoterapii- koterapeuta, Ośrodek Terapii „Gestalt”, Kraków-  250 godzin,

* Szkolenie „Podstawy Systemowego Myślenia o Rodzinie”, Krakowski Ośrodek Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Kraków- 100 godzin,

* Szkolenie „Podstawy Systemowej Konsultacji Rodziny część II, Krakowski Ośrodek Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Kraków- 50 godzin,

* Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań- 140 godzin,

* Studium Podyplomowe Dla Biegłych Sądowych Psychologów, Ośrodek Usług Psychologicznych „Anima”, Katowice,

* Szkolenie Diagnoza Kliniczna DSM- 5, Polski Instytut Terapii Integratywnej, Kraków.

KAMILA BUREK

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo- behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wiedzę zawodową pogłębiała na studiach podyplomowych z zakresu psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka rocznego kursu Terapii Tańcem i Analizy Ruchu w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem Iba w Warszawie, w ramach którego poznała m.in. techniki pracy metodą ucieleśnienia, ekspresji ruchowej i emocjonalnej, metafory ruchowej oraz łączenia ruchu z wyobrażeniami, co utwierdziło ją w przekonaniu o tym, jak ważna jest relacja ciało- emocje- umysł.

W pracy kieruje się empatią, zaangażowaniem i koncentracją na celach klientów. Szczególnie ważna jest dla niej relacja z drugim człowiekiem oparta na zaufaniu, zrozumieniu, poczuciu bezpieczeństwa i współpracy.

Praktyki odbyła w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmży oraz na Oddziale Psychiatrycznym Żeńskim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobywała między innymi w Centrum Integracji Społecznej, wspierając osoby wykluczone społecznie i najbliższych członków ich rodzin oraz w pracy gabinetowej. Prowadzi także konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie poznawczo- behawioralnym dla osób dorosłych oraz młodzieży 15+.

EUGENIUSZ KOVALENKO

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu oraz kognitywistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów odbył staż zawodowy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Edukacja” w Warszawie. Wolontariusz w Fundacji „Emic” w Toruniu. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą łączy terapię integracyjną oraz muzykoterapię. Swoje doświadczenie zawodowe rozwija pracując w Niebieskiej Linii oraz obsługując telefon zaufania dla mężczyzn.

Ważniejsze ukończone kursy i szkolenia:

* Certyfikat pełnego podstawowego kursu psychologii praktycznej „Kursy umiejętności zawodowych”,

* Certyfikat ukończenia kursu praktycznej psychologii „Self Building”. „Man and woman”: fantasies and realities of love,

* Certyfikat ukończenia kursu praktycznej psychologii „Self Building”. How to remain yourself and achieve success in communication,

* Certyfikat uczestnika festiwalu konsultacji psychologicznej i psychoterapii „Feniks- Fest”.

JULITA KOWALSKA

Psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo- behawioralnym, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej, którego jest członkiem. Studia ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów przebywała na rocznym stypendium na Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Ukończyła również szkolenie I- go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzone przez Centrum PSR.

W pierwszych latach doświadczenie zawodowe zdobywała w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. Jej początkowa aktywność zawodowa koncentrowała się na terapii osób uzależnionych oraz pomocy ich rodzinom, zarówno w formie terapii indywidualnej, zajęć edukacyjnych, jak i grup wsparcia. Z dużym zaangażowaniem oddawała się prowadzeniu zajęć edukacyjno- terapeutycznych i psychoterapeutycznych dla młodzieży wśród, których szczególne miejsce zajmowały te poświęcone budowaniu poczucia własnej wartości. W swojej pracy często spotykała się też z osobami doświadczającymi przemocy.

Podczas stażu klinicznego na Oddziale Psychiatrycznym Żeńskim Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu rozwijała kompetencje w niesieniu pomocy chorym cierpiącym m.in. z powodu schizofrenii, czy zaburzeń nastroju, w tym depresji.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Udziela pomocy osobom dorosłym oraz starszej młodzieży w zakresie:

* kryzysów życiowych,

* depresji,

* zaburzeń nastroju,

* fobii,

* lęku,

* przewlekłego stresu,

* kryzysów emocjonalnych,

* obniżonego poczucia własnej wartości,

* doświadczania przemocy.

ANNA ŁOBOCKA

Psycholog w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej CBT EDU w Warszawie oraz w trakcie kursu zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych szkoleń oraz praktyki zawodowej. W swojej pracy łączy różne podejścia, korzystając z założeń terapii poznawczo- behawioralnej, systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Praktyk metody kids skills, trener umiejętności społecznych, trener regulacji emocji. W pracy z dzieckiem i nastolatkiem lubi korzystać z niekonwencjonalnych rozwiązań, jakimi są elementy arteterapii, czy eksperymentu behawioralnego. Pracuje jako psycholog w szkołach, przedszkolach, prowadzi indywidualną terapię psychologiczną i udziela psychoedukacji w gabinetach. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia, opinie o specjalnych potrzebach, osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz zmagającymi się z innymi trudnościami, takimi jak choćby niska samoocena, wybuchy złości, samouszkodzenia. Przez poprzednie lata pracowała z dziećmi i młodzieżą w ich środowiskach domowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło jej lepiej zrozumieć wpływ rodziny na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Konceptualizując trudności dzieci i młodzieży, stara się uwzględniać szerszy kontekst i proponować rozwiązania wspierające wszystkich członków rodziny.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

* Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, „CTSR” Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom podstawowy, poziom zaawansowany (w trakcie),

* Szkolenie Kids’ Skills- Dam radę! oraz I’m proud of You- Jestem z Ciebie dumny!, „CTSR” Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

* Szkolenie „Nawykowe zaparcia u dzieci- diagnoza i terapia”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,

* Szkolenie „Język serca w gabinecie- zastosowanie języka empatii w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”, „CTSR” Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

* Szkolenie „Diagnoza i elementy terapii zaburzeń zachowania u młodzieży i zaburzeń opozycyjnobuntowniczych u dzieci”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,

* Szkolenie „Samouszkodzenia- jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”, TherapyTools Anna Lewandowska,

* Szkolenie „Interwencje poznawczo- behawioralne w pracy z dzieckiem/ nastolatkiem z ADHD”, TherapyTools Anna Lewandowska,

* Szkolenie „Trener regulacji emocji”, Studio Psychologiczne Joanna Węglarz,

* Szkolenie „Kreatywne interwencje poznawczo- behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”, TherapyTools Anna Lewandowska,

* Szkolenie „Praca z nastolatkiem z niską samooceną”, Ośrodek Poza Schematami,

* Szkolenie „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo- behawioralnym”, TherapyTools Anna Lewandowska,

* Kurs „Trener TUS” stopień 1, Studio Psychologiczne Joanna Węglarz,

* Kurs „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera” stopień 2, Studio Psychologiczne Joanna Węglarz,

* Kurs „Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka”, Uniqskills,

* Szkolenie „Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń”, Psychotesto Centrum Psychologiczne,

* Szkolenie „Arteterapia”, Cognitus Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

KAROLINA ŁOPATKO

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szpitalu na Oddziale COVID- 19 z osobami chorymi somatycznie w trakcie pandemii i izolacji oraz jako psycholog w szkole podstawowej i liceum, prowadząc konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla uczniów, a także rodziców. Od początku swojej praktyki związana jest z Oddziałem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym oraz Hospicjum Domowym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie współpracuje z rodzinami, a także opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci oraz podopiecznymi z takim rozpoznaniem, jak m.in. zespół wad wrodzonych, dziecięce porażenie mózgowe czy choroby onkologiczne.

Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, z której korzysta w swojej praktyce. W Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży pracuje z młodzieżą od 13 roku życia oraz osobami dorosłymi.

KAJA KAZIMIERSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, po specjalności neurobiopsychologia. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala jej podjeść całościowo do drugiego człowieka poprzez integrację psychologii wraz z możliwościami neurobiologicznymi organizmu. Żeby być bliżej drugiego człowieka ukończyła także studia licencjackie z pielęgniarstwa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 8 lat praktykuje współpracując z dziećmi i ich opiekunami m.in. wspierając dzieci z rodzin wielodzietnych, prowadząc proces terapeutyczny dzieci z autyzmem oraz udzielając poradnictwa dla dzieci i opiekunów w ramach działalności TCUS, a także PCPR w Toruniu. Prowadzi również diagnozę neuropsychologiczną dzieci oraz dorosłych. Wspiera rozwój małych dzieci (już od narodzin), bazując na zasobach dzieci i środowiska rodzinnego. W szukaniu pomocy i wsparcia, najtrudniejszym jest po nie sięgnąć.

Ważniejsze szkolenia:

* Tygodniowy kurs „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

* Półroczny kurs „Terapia Poznawczo- Behawioralna Dzieci i Młodzieży”, Centrum CBT w Warszawie,

* Półroczny kurs „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka Teoria i Praktyka”, Centrum CBT w Warszawie,

* III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku,

* Szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku,

* Szkolenie „Wczesna Diagnoza autyzmu”, Strefa wsparcia Pedagoga (on- line),

* Szkolenie „Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego”, Pracownia Pomocy Psychologicznej w Sopocie,

* Kurs „Przyłóżkowa diagnoza funkcji poznawczych”, Pracownia Pomocy Psychologicznej w Sopocie,

* Kurs „Pomoc Psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”, LogoStrefa w Bydgoszczy,

* Warsztat „Wypalenie sił- oblicza pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością”, Uniwersytet Gdański,

* Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

* Webinarium „Co robić kiedy dzieci się złoszczą?”, Anita Janeczek- Romanowska, byćbliżej.pl,

* Webinarium „Moje dziecko się boi.”, Anita Janeczek- Romanowska, byćbliżej.pl,

* Kurs „Szkolniaki wśród Szkolniaków”, Anita Janeczek- Romanowska, byćbliżej.pl.

WERONIKA ANDELBRAT- BABIK

Psycholog, oligofrenopedagog i terapeuta osób ze spektrum autyzmu. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w wieku przedszkolnym, a także wczesnoszkolnym z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu. Wspiera dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Prowadzi psychoedukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zarządzania emocjami. Pomaga rozwijać umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli o tematyce wspierania dzieci w rozwoju społeczno- emocjonalnym.

Doświadczenie zdobywała w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, przedszkolach dla dzieci z autyzmem, przedszkolach integracyjnych oraz w punkcie konsultacyjno- diagnostycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Konsultowała i wspierała dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi w ramach SUO.

Podczas studiów psychologicznych praktykę zdobywała m.in. w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bydgoszczy, bydgoskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i w Centrum Empiryczno-Rozwojowym Terapii R.E.S.T.

MARTA ZAWADZKA

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Klubie Seniora, Fundacji Walki z Rakiem Światło oraz podczas stażu na oddziałach: psychiatrycznym, dziennym, rehabilitacyjnym i męskim klinicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Cyklicznie prowadzi warsztaty psychoedukacyjne. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Prywatnie mama dwóch nastolatek, opiekunka psa oraz dwóch kotów, miłośniczka gór i podróżowania kamperem.

Marta pracuje z nastolatkami i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi.