Październik 30, 2017

Kadra

dr Kinga Mickiewicz – Stopa

Psycholożka i socjoterapeutka. W lutym 2019 r. uzyskała tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od 2016 roku prowadzi Pracownię Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu realizując szereg szkoleń i projektów. Od 2012 roku do 2018 roku pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – najpierw jako asystent rodziny, następnie jako psycholog świadczyła specjalistyczne poradnictwo rodzinne prowadzone zarówno w rodzinach biologicznych, jak i zastępczych.

Od 2017 roku pracuje w licznych projektach unijnych świadcząc m. in.: specjalistyczne poradnictwo rodzinne oraz prowadząc warsztaty i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki więzi oraz szeroko pojętych zaburzeń dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych, dotyczących w szczególności tematyki pieczy zastępczej.

Ważniejsze szkolenia:

 • 180-godzinne studium dla psychologów ,,Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Roczny kurs ,,Psychoterapia poznawczo-behawioralna” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Aleksandra Murawska

Aleksandra Murawska –  psycholog – absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pedagog – ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności: pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną a także studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Swoje doświadczenia zdobywała w przedszkolach niepublicznych (2014 – 2016), w Towarzystwie Autyzmu w Toruniu (2016 – 2017), w przedszkolu miejskim nr 16 (2018) a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Łysomicach.

Ukończone szkolenia/konferencje:

 • Konferencja ,,Autyzm – diagnoza i terapia”
 • Szkolenie ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • Warsztaty ,,Mutyzm w autyzmie. Patomechanizmy – symptomy – interferencje”
 • Szkolenie ,,Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja”
 • Konferencja ,,W poszukiwaniu przyjaźni – moje ASPI-RACJE… wyzwania i trudności w kształtowaniu racji społecznych osób z Zespołem Aspergera”

Joanna Majewska

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna. Aktualnie studiuje pedagogikę o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dodatkowo realizując studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Od 2018 r. przy współpracy z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu realizuje zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2″. Dodatkowo realizowała warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie w Gminie Lubicz.

Ukończone kursy i warsztaty:

 • Certyfikat uczestnictwa w VII forum resocjalizacyjnym na temat: rola Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w resocjalizacji osób skazanych (2018)
 • Kurs wychowawców kolonijnych (2014)
 • Warsztaty dla liderów pracujących z dziećmi w wieku 6-10 lat (2013)
 • Warsztaty ,,Świat ucznia autystycznego” (2013)
 • Warsztaty ,,Zespół Aspergera” (2013)
 • Certyfikat ,,Odpowiedzialność prawna za podopiecznych” (2012)

Małgorzata Kozłowska

Pedagog – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w Polsce, Portugalii i Grecji. Autorka publikacji naukowych z zakresu rozwoju człowieka oraz tematyki związanej z kreatywnością i twórczością.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Dziennym Fundacji RC – Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu (2006-2007) oraz Stowarzyszeniu ,,Klub Wsparcia Psychicznego” w Bydgoszczy (2014). Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2009-2016 pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast od 2016 r. wykłada na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się prowadzeniem szkoleń o tematyce pedagogicznej, w szczególności z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych oraz treningu kompetencji społecznych i motywacji.

Paulina Szelągowska

Psycholog – absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz szkolenie podstawowe z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Rozwiązań w Toruniu).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie wolontariatu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Browinie (2013 – 2014 r.) i stażu na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodka Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu (2016 r.).

Pracowała jako psycholog w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu (2016 – 2017 r.) oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (2018 r.), gdzie zajmowała się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym; poradnictwem wychowawczym dla rodzin dysfunkcyjnych oraz udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Obecnie pełni funkcję psychologa w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych ,,OPUS – II” w Grudziądzu na Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym, gdzie świadczy specjalistyczną pomoc psychologiczną oraz terapię neuropsychologiczną dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi.

Aktualnie współpracuje z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych realizując poradnictwo psychologiczne dla osób niesamodzielnych i ich rodzin w ramach projektu ,,Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”.

Bartosz Wilamowski

Absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku: pedagogika o specjalności: pedagogika sądowniczo – penitencjarna.

Ukończył także studia pierwszego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2015 r. rozpoczął współpracę z Pracownią Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej w zakresie szkoleń poruszając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ich aktywności w sieci oraz podejmowanych przez nich zachowań ryzykownych zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Od 2017 r. przy współpracy z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu realizuje szkolenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej
w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” podejmując tematykę zachowań ryzykownych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Ewelina Michalak

Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum”. Od 2015 roku do 2016 roku pełniła funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Wolontariusz w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Mogilnie.

W ramach wykonywanej pracy wspiera rodziny zastępcze i naturalne przeżywające problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci w nich przebywające diagnozując potrzeby rodzin, tworząc indywidualne i grupowe ścieżki wsparcia dla rodzin oraz ukierunkowując i angażując rodziny do aktywnego i systematycznego udziału w zaproponowanych formach wsparcia.

Uczestniczka m.in.: spotkania dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci pn. ,,Rozwój dziecka i jego zaburzenia” w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum”; Seminarium Warsztatowego ,,Pomiar przywiązania – metody ilościowe i jakościowe”; szkoleń t.j.: ,,Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci”; ,,Praca z dzieckiem z FAS”; ,,Superwizja procesów adopcyjnych”; ,,Pomocna Dłoń – szkolenia dla pracowników PUP i PCPR”.

Ukończone szkolenia i kursy:

 • ,,RAD – zaburzenia więzi u dzieci. Diagnoza i terapia”,
 • ,,Radzenie sobie ze stresem w pracy reprezentanta służby społecznej”,
 • ,,Antynarkotykowa Profilaktyka Lokalna”,
 • Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej.

Aktualnie współpracując z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych, prowadzi szkolenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”.

Agnieszka Nowak

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w procesie kształcenia. Od 2016 roku specjalista w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ramach wykonywanej pracy sporządzała opinie psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Od 2015 roku pracuje jako psychoterapeuta w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii w Poznaniu, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz terapię dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Pełniła funkcję psychologa, doradcy zawodowego przeprowadzając wywiady i badania psychologiczne, opracowując diagnozy psychologiczne oraz kwestionariusze doradcy zawodowego oraz rolę psychologa w Jednostce Wojskowej.

W 2012 roku rozpoczęła współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie na stanowisku: psycholog. W ramach pracy w PCPR udzielała specjalistycznej pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych, prowadzenie grup wsparcia i konsultacji indywidualnych dla rodziców, a także ocen kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Uczestniczka projektów unijnych, m.in.: ,,Start w dorosłość” – projekt wsparcia dla dzieci z domu dziecka w Górze w usamodzielnianiu; ,,Lepszy start” – przygotowywanie kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzenie warsztatów psychologicznych wzmacniających więź emocjonalną między rodzicami zastępczymi a podopiecznymi w ramach wyjazdu integracyjnego.

Szkolenia, kursy:

 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • II Rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Standardy Opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (Instytut Ekspertyz Sądowych),
 • Szkolenie ,,Dobry Ojciec – Dobry Start” (Fundacja Dzieci Niczyje),
 • Konferencja ,,Prawa dziecka. Lubię to!” (Komitet Ochrony Praw Dziecka),
 • Szkolenie ,,Leczenie Traumatycznych Skutków Stresu Bojowego”,
 • Szkolenie ,,Profilaktyka uzależnienia od narkotyków i zachowań ryzykownych”,
 • Szkolenie ,,Zarządzanie umysłem, czyli efektywność najbardziej osobista”,
 • ,,Zarządzanie konfliktem w grupie”,
 • ,,Rola zabawy w pracy grupowej”,
 • ,,Marzyć i działać, czyli zarządzanie zmianą poprzez cele”.

Od 2018 roku współpracuje z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych, prowadząc szkolenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”.

Elżbieta Drożdż

Ukończyła pedagogikę, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z socjoterapii.

Aktualnie konsultant Zespołu Asystentów Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Toruniu, wcześniej członek Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w ramach realizacji projektu Schematom STOP, realizowany w partnerstwie MOPR – PUP oraz specjalista ds. monitoringu i ewaluacji podczas realizacji projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

W latach 2007 – 2013 pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2014  r. pełniła funkcję terapeuty – opiekuna grupy podczas wakacyjnego wyjazdu rodzin w ramach realizacji projektu Schematom STOP, realizowanego w partnerstwie MOPR – PUP. Do 2016 r. prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i naturalnych objętych wsparciem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a następnie w ramach   realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w latach 2017 – 2018.

Obecnie współpracuje z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu udzielając specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego rodzinom objętym wsparciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w ramach kolejnej edycji projektu ,,Rodzina w Centrum”.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

 • Studium Dialogu Motywującego 2014-2016
 • Kurs dla realizatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2014)
 • Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą (2011)
 • „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka” (2016)
 • Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2015r.)

Marzena Kowal

Pedagog, pracownik socjalny, specjalista pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista terapii uzależnień – certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Od 2004 roku pracownik Stowarzyszenia MONAR na stanowiskach: specjalista terapii uzależnień i pracownik socjalny na oddziale dla osób bezdomnych MARKOT.

Od 2011 roku kierownik długoterminowego oddziału leczenia uzależnień w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach 33, gmina Rogoźno.

Realizatorka projektów i programów dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in.: projekt EFS EQUAL Kampania Przeciw Ubóstwu – Najwyższy Szczebel Dobroczynności; program profilaktyczny dla młodzieży Laboratorium Wiedzy Pozytywnej MONAR; program profilaktyki seksualnej dla osób z niepełnosprawnością Młode Ostrowite; projekt usprawniania diagnostyki i oszacowania występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV IPiN Swwis Contribution.

Współautorka  podręcznika dobrych praktyk. „Podręcznik Pracy z Beneficjentem, BO w projekcie –  dopasowanie kluczem efektywności” (2008).

Marta Ott

Psycholog, specjalista pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2014r., pełni funkcję psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ponadto współpracuje z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu realizując poradnictwo psychologiczne w jednej z edycji projektu ,,Rodzina w Centrum”.

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

 • Zasady pisania opinii psychologicznych (2017)
 • Coaching rodzinny–techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego (2017)
 • Dialog motywujący (2014-2016)
 • Terapia behawioralno- poznawcza (2014-2015)
 • Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi (2013)
 • Choroby neurodegeneracyjne- neuropsychologiczna diagnoza różnicowa (2013)
 • Poradnictwo Psychologiczne (2013-2014)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I – kurs kwalifikacyjny (2013)
 • Kurs trenerski w stopniu podstawowym, zrealizowany w ramach projektu  „Akademia Trenera NGO” (2012)
 • Umiejętności Trenerskie i Reprezentacyjne (2012)
 • Komunikacja (2012)

Małgorzata Czyżniewska

Z wykształcenia pedagog. W 2011 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Toruniu) oraz przygotowania pedagogiczno psychologicznego i dydaktycznego na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni.

Aktualnie realizuje zadania specjalisty pracy z rodziną w ramach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2017 roku współpracowała z Pracownią Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu realizując usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum”.

W latach 2014-2016 pełniła funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast od 2013 do 2014 roku asystenta rodziny. W latach 2012 – 2013 była referentem ds. Domów Pomocy Społecznej.

Szkolenia, konferencje, seminaria:

Szkolenia:

 • „Praktyczne aspekty pracy koordynatora pieczy zastępczej w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
 • „Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w obszarze sytuacji kryzysowych i interwencji skutkujących umieszczeniem dziecka poza rodziną”.
 • „Standardy usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej”

Konferencja:

 • „Kocham – nie upijam!”

Seminarium:

 • „Ocena wiarygodności klienta w szczególnych zadaniach realizowanych przez pracowników pomocy społecznej”.