Projekty

Aktualne projekty

Projekt ,,Rodzina w Centrum 2″

Współpracujemy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Nakle nad Notecią oraz Radziejowie. Realizujemy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dla otoczenia tych osób. Realizacja projektu przewidziana jest do czerwca 2020 r.

W ramach projektu świadczymy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne
 4. Mediacje rodzinne
 5. Terapia rodzinna grupowa i indywidualna
 6. Superwizja rodzin zastępczych
 7. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych
 8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje
 9. Warsztaty socjoterapeutyczne
 10. Warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych pt. ,,Moje emocje”
 11. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
 12. Szkolenia dla wolontariuszy
 13. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

2018

Projekt ,,Rodzina w Centrum 2″

Z dniem 2 października rozpoczęliśmy współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Nakle nad Notecią oraz Radziejowie. Realizujemy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dla otoczenia tych osób. Realizacja projektu przewidziana jest do 2020 r.

W ramach projektu świadczymy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne
 4. Mediacje rodzinne
 5. Terapia rodzinna grupowa i indywidualna
 6. Superwizja rodzin zastępczych
 7. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych
 8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje
 9. Warsztaty socjoterapeutyczne
 10. Warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych pt. ,,Moje emocje”
 11. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
 12. Szkolenia dla wolontariuszy
 13. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

W ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2″ firma świadczy również usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego dla rodzin oraz dzieci z tych rodzin. Celem poradnictwa psychiatrycznego jest zdiagnozowanie problemów psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób nerwowych, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny, a także rodzaju więzi rodzinnych.

Olsztyn

Od 8 września 2018 r. realizujemy projekty pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1″ oraz ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2″ przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oaz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Projekt ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1″ w łącznym wymiarze 562 godziny zakłada podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych wychowanków pieczy zastępczej  w wieku 15-16 lat oraz 17-25 lat. W ramach projektu przewidziane jest indywidualne i warsztatowe doradztwo zawodowe mające na celu ukierunkowanie uczestników/uczestniczek na budowanie swojej ścieżki kariery zawodowej m.in. poprzez poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odpowiedniego ubioru, czy technik poszukiwania pracy. Beneficjenci projektu zdobędą umiejętności praktyczne radzenia sobie z tremą podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także nauczą się załatwiać sprawy urzędowe. Z kolei indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli na określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. Działaniami objętych jest 55 osób.

Projekt ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2″ w wymiarze 128 godzin przewiduje realizację działań w zakresie zwiększania świadomości bycia rodzicem, poszerzania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dziecka, poznania nowych metod wychowawczych na rzecz 55 uczestników/uczestniczek projektu. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa. Działania skierowane są zarówno dla osób w grupie wiekowej 15-16 lat, jak i 17-25 lat. Beneficjenci mieli okazję zwiększyć swoją świadomość bycia rodzicem poprzez analizę poszczególnych etapów dorosłości, rodzicielstwo jako szczególne wyzwanie w życiu człowieka, budowanie relacji z dzieckiem, zasady komunikacji w rodzinie oraz sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Ponadto, program warsztatów obejmuje zasady podziału obowiązków w rodzinie ze wskazaniem roli matki i ojca w procesie wychowania dziecka, rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby oraz umiejętność ich rozpoznawania, poznanie nowych metod wychowawczych jako sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozumienie emocji dzieci wraz z technikami rozładowującymi napięcie emocjonalne w trudnych sytuacjach oraz proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji, w szczególności zdobycie wiedzy pozwalającej dziecku na łatwiejszą adaptację w różnych środowiskach.

Rumia

W sierpniu 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi. Świadczymy specjalistyczne usługi pedagogiczne w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin w wymiarze 937 godzin.

Usługi obejmują w szczególności warsztaty i szkolenia dla rodziców, wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz edukację rodziców w obszarze pozyskania umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksji nad własną postawą wychowawczą i wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami Projektu i ich rodzinami.

Chełmża

Z dniem 12 lipca 2018 r. rozpoczęliśmy współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizując projekt pn. ,,Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”. Świadczymy specjalistyczne usługi psychologiczne dla osób niesamodzielnych, z dysfunkcjami, schorzeniami i niepełnosprawnościami różnego rodzaju w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

W ramach projektu przewidziane są również dodatkowe zadania w formie wsparcia dla opiekunów faktycznych/osób z otoczenia osób niesamodzielnych oraz aktywizacja psychoruchowa beneficjentów usług.

Nasze działania ukierunkowane są na usprawnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi, przekazanie informacji o najnowszych przepisach, zmianach, alternatywnych formach pomocy oraz na pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, przedstawienie technik relaksacji pozwalających na funkcjonowanie w trudnych sytuacjach.

2017

Wągrowiec

Od 8 listopada 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Beneficjentami świadczonych przez nas usług są rodziny zastępcze, a także rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej. Problematyka warsztatów obejmuje między innymi zagadnienia uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz Internetu i innych cywilizacyjnych zagrożeń; pracy nad własnym stylem komunikowania się opiekunów z dziećmi w sytuacjach trudnych, czy wypracowania systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu realizujemy również warsztaty grupowe oraz poradnictwo indywidualne dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wychowanków dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, które prowadzone są przez psychologów i terapeutę uzależnień.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze świadczymy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Turek

Od 15 grudnia 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach projektu pt. ,,Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” świadczymy usługi psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów do tych funkcji oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Usługi psychologiczne realizowane poprzez wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji oraz poradnictwa indywidualnego mają na celu niesienie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Beneficjentami projektu są również kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Ich predyspozycje i motywację do pełnienia powyższych funkcji oceniamy na podstawie diagnozowania oraz wydawanych opinii.

Aleksandrów Kujawski

W ramach poprzedniej edycji projektu ,,Rodzina w Centrum” w dniach od 12.04.2017 r. do 20.12.2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zrealizowaliśmy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 297 godzin
 2. 8 spotkań w ramach grup wsparcia, w których łącznie uczestniczyło 45 osób
 3. 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla 19 dzieci i młodzieży
 4. 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych
  i zastępczych, w których łącznie uczestniczyło 25 osób
 5. 3 animacje dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów dla 36 dzieci
 6. 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą dla 5 osób