Projekty

2023

(Nie)pełnosprawni bez granic 2.0: warsztaty dla dzieci, trening umiejętności społecznych, prowadzenie grupy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami, grupa wspierająca dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu, indywidualna pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
Razem bez przemocy – pomoc grupowa, pomoc psychologiczna i psychoterapia.
Poznajmy się w rodzinie – pomoc grupowa- szkolenie z zakresu przywiązania i traumy wczesnodziecięcej dla rodziców oraz Warsztaty Rodzice vs. Dzieci- -moderowane przez psychologów spotkanie rodzin.
Wspomagani – indywidualna pomoc psychologiczno- pedagogiczna – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Cześć dzieciaki! – działania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym. Warsztaty oraz półkolonie „Pięknie się różnimy” dla dzieci i młodzieży pochodzącej z Polski oraz z Ukrainy.
Zdrowi bez U – warsztaty dla dzieci i nastolatków, cykl zajęć.
psychoedukacyjnych dla rodziców, indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i psychoterapia dla dzieci i dorosłych związanych z problemem uzależnienia w ich środowisku.
Together znaczy razem – pomoc grupowa, warsztaty antydyskryminacyjne dla nastolatków.
Klucz do zdrowia – warsztaty podnoszące kompetencje emocjonalne dla dziewcząt, konsultacje rodzicielskie, poradnictwo psychologiczne.
Wielkie podróże wielkich Polek – zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci, których celem było umocnienie historycznego znaczenia Polek oraz roli literatury dziecięcej.

2021

Jako Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Dobry Start” chcemy, aby pomoc psychologiczno- pedagogiczna oraz terapia były szeroko dostępne i nieodpłatne. Szybka interwencja i diagnoza pozwalają nie tylko poprawić codzienne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny, ale także mają ogromny wpływ na małoletnich i ich kształtującą się osobowość. Taka forma pomocy jest możliwa, dzięki zaangażowaniu z naszej strony w liczne projekty.

Współpracując z Fundacją Dies Mei, która realizuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzimy kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnozy rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej, psychoterapię dzieci, młodzieży oraz terapię rodzinną.

Jako Stowarzyszenie, od września 2020 r. realizujemy projekt „Młodzi- Zdrowi”,  finansowany przez fundację PZU. W ramach projektu prowadzimy indywidualne spotkania psychologiczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, które ze względu na zaburzenia lub choroby psychiczne mają problemy z codziennym funkcjonowaniem i kontaktami rówieśniczymi.

Aktualnie ruszamy z naborem do nowego programu Droga ku Samodzielności, współfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń. Program skierowany jest do dzieci zamieszkujących Gminę Miasta Toruń, u których występują zaburzenia ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz dzieci z płodowym zespołem alkoholowym- FASD i zaburzeniami towarzyszącymi. Spotkania będą prowadzone od poniedziałku do soboty przez planowany okres od 15.03.2021 r. do 20.12.2021 r. Dokładne terminy zostaną określone po wstępnym wywiadzie z rodzicem lub opiekunem.

Rozpoczynamy także rekrutację do bezpłatnego programu rozwoju umiejętności społecznych i kontrolowania emocji u dzieci i młodzieży- Supermocni. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6- 14 lat, które mają trudności w regulacji emocji i w kontaktach społecznych. W ramach projektu realizujemy zajęcia Moje emocje, Trening umiejętności społecznych (TUS) oraz warsztaty socjoterapeutyczne, nakierowane na rozwój empatii, dostrzegania i akceptacji różnic między rówieśnikami. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną pod numerem telefonu 506 203 047 lub mailową: biuro@centrum psychologiczne.net.

Współpracując z Fundacją Nie Tylko Matka Polka, uruchamiamy program interwencyjny finansowany przez Fundusz Praw Kobiet, Fundacji im. Stefana Batorego. Działania pomocowe są skierowane do osób, które najciężej doświadczyły represji podczas protestów antyaborcyjnych i ogólnej sytuacji społecznej w Polsce po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.
Osobom poszkodowanym i zatrzymanym w trakcie protestów możemy zaproponować świadczenie interwencyjnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz wsparcie zatrzymanym w przypadku przesłuchań. Co ważne, w ramach projektu zostanie uruchomiony telefon interwencyjny, z którego będą mogły skorzystać kobiety w trudnej sytuacji okołociążowej. Przy obsłudze telefonu pracować będą trzy osoby. Pomoc będzie można uzyskać pod numerem tel.: 502 240 339 w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16:00- 20:00 oraz we wtorek i czwartek w godzinach 11:00- 13:00.

2020

* Projekt ,,Rodzina w Centrum 2″

Współpracujemy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Nakle nad Notecią oraz Radziejowie. Realizujemy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz dla otoczenia tych osób. Realizacja projektu przewidziana jest do czerwca 2020 r.

W ramach projektu świadczymy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- pedagogiczne,
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- psychologiczne,
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- prawne,
 4. Mediacje rodzinne,
 5. Terapia rodzinna grupowa i indywidualna,
 6. Superwizja rodzin zastępczych,
 7. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,
 9. Warsztaty socjoterapeutyczne,
 10. Warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych pt. ,,Moje emocje”,
 11. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 12. Szkolenia dla wolontariuszy,
 13. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

2018

* Projekt ,,Rodzina w Centrum 2″

Z dniem 2 października rozpoczęliśmy współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Nakle nad Notecią oraz Radziejowie. Realizujemy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz dla otoczenia tych osób. Realizacja projektu przewidziana jest do 2020 r.

W ramach projektu świadczymy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- pedagogiczne,
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- psychologiczne,
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne- prawne,
 4. Mediacje rodzinne,
 5. Terapia rodzinna grupowa i indywidualna,
 6. Superwizja rodzin zastępczych,
 7. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,
 9. Warsztaty socjoterapeutyczne,
 10. Warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych pt. ,,Moje emocje”,
 11. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 12. Szkolenia dla wolontariuszy,
 13. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

W ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2″, firma świadczy również usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego- psychiatrycznego dla rodzin oraz dzieci z tych rodzin. Celem poradnictwa psychiatrycznego jest zdiagnozowanie problemów psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób nerwowych, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny, a także rodzaju więzi rodzinnych.

Olsztyn

Od 8 września 2018 r. realizujemy projekty pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1″ oraz ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 2″ przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Projekt ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1″ w łącznym wymiarze 562 godziny zakłada podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych wychowanków pieczy zastępczej  w wieku 15- 16 lat oraz 17- 25 lat. W ramach projektu przewidziane jest indywidualne i warsztatowe doradztwo zawodowe mające na celu ukierunkowanie uczestników/ uczestniczek na budowanie swojej ścieżki kariery zawodowej m.in. poprzez poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odpowiedniego ubioru, czy technik poszukiwania pracy. Beneficjenci projektu zdobędą umiejętności praktyczne radzenia sobie z tremą podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także nauczą się załatwiać sprawy urzędowe. Z kolei indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli na określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. Działaniami objętych jest 55 osób.

Projekt ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 2″ w wymiarze 128 godzin przewiduje realizację działań w zakresie zwiększania świadomości bycia rodzicem, poszerzania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dziecka, poznania nowych metod wychowawczych na rzecz 55 uczestników/ uczestniczek projektu. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa. Działania skierowane są zarówno dla osób w grupie wiekowej 15- 16 lat, jak i 17- 25 lat. Beneficjenci mieli okazję zwiększyć swoją świadomość bycia rodzicem poprzez analizę poszczególnych etapów dorosłości, rodzicielstwo jako szczególne wyzwanie w życiu człowieka, budowanie relacji z dzieckiem, zasady komunikacji w rodzinie oraz sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Ponadto, program warsztatów obejmuje zasady podziału obowiązków w rodzinie ze wskazaniem roli matki i ojca w procesie wychowania dziecka, rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby oraz umiejętność ich rozpoznawania, poznanie nowych metod wychowawczych jako sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozumienie emocji dzieci wraz z technikami rozładowującymi napięcie emocjonalne w trudnych sytuacjach oraz proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji, w szczególności zdobycie wiedzy pozwalającej dziecku na łatwiejszą adaptację w różnych środowiskach.

Rumia

W sierpniu 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi. Świadczymy specjalistyczne usługi pedagogiczne w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin w wymiarze 937 godzin.

Usługi obejmują w szczególności warsztaty i szkolenia dla rodziców, wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz edukację rodziców w obszarze pozyskania umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksji nad własną postawą wychowawczą i wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami Projektu i ich rodzinami.

Chełmża

Z dniem 12 lipca 2018 r. rozpoczęliśmy współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, realizując projekt pn. ,,Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”. Świadczymy specjalistyczne usługi psychologiczne dla osób niesamodzielnych, z dysfunkcjami, schorzeniami i niepełnosprawnościami różnego rodzaju w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

W ramach projektu przewidziane są również dodatkowe zadania w formie wsparcia dla opiekunów faktycznych/ osób z otoczenia osób niesamodzielnych oraz aktywizacja psychoruchowa beneficjentów usług.

Nasze działania ukierunkowane są na usprawnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi, przekazanie informacji o najnowszych przepisach, zmianach, alternatywnych formach pomocy oraz na pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, przedstawienie technik relaksacji pozwalających na funkcjonowanie w trudnych sytuacjach.

2017

Wągrowiec

Od 8 listopada 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

Beneficjentami świadczonych przez nas usług są rodziny zastępcze, a także rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej. Problematyka warsztatów obejmuje między innymi zagadnienia uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz Internetu i innych cywilizacyjnych zagrożeń, pracy nad własnym stylem komunikowania się opiekunów z dziećmi w sytuacjach trudnych, czy wypracowania systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu realizujemy również warsztaty grupowe oraz poradnictwo indywidualne dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wychowanków dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, które prowadzone są przez psychologów i terapeutę uzależnień.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze świadczymy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Turek

Od 15 grudnia 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach projektu pt. ,,Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” świadczymy usługi psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów do tych funkcji oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Usługi psychologiczne realizowane poprzez wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji oraz poradnictwa indywidualnego mają na celu niesienie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Beneficjentami projektu są również kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Ich predyspozycje i motywację do pełnienia powyższych funkcji oceniamy na podstawie diagnozowania oraz wydawanych opinii.

Aleksandrów Kujawski

W ramach poprzedniej edycji projektu ,,Rodzina w Centrum” w dniach od 12.04.2017 r. do 20.12.2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, zrealizowaliśmy następujące usługi:

 1. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 297 godzin,
 2. 8 spotkań w ramach grup wsparcia, w których łącznie uczestniczyło 45 osób,
 3. 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla 19 dzieci i młodzieży,
 4. 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych, w których łącznie uczestniczyło 25 osób,
 5. 3 animacje dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów dla 36 dzieci,
 6. 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą dla 5 osób.