Październik 30, 2017

Szkolenia

2019

,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – Toruń

Z dniem 28.02.2019 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji szkolenia dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu ,,Uni-Komp-As”!

Studenci poznają praktyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Usługa realizowana jest przez praktyków z wieloletnim stażem pracy z rodzinami zastępczymi. Ich doświadczenie pozwoli studentom nabycie umiejętności w opracowaniu planu pomocy dziecku i rodzinie, podejmowaniu współpracy z instytucjami lokalnymi (np. PCPR, OPS, organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, jak również podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi).

Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniać aspekty metodyczne, prawne i ekonomiczne w opracowywaniu planu pomocy rodzinie i dziecku, co pozwoli na profesjonalne przygotowanie do wykonywania tego zawodu opierając się o poznane wartości etyki pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2018

,,Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne” oraz ,,Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m.in. FAS, ADHD i inne” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

W dniach 19-20.11.2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie warsztatowe pn. ,,Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne”. Szkolenie było skierowane do dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych. Zawartość merytoryczna poza samą depresją obejmowała zagadnienia takie jak: objawy oraz sposoby ochrony dziecka przed stanami depresyjnymi; czynniki wpływające na zły stan zdrowia psychicznego; stany emocjonalne dziecka w depresji i jego typowe zachowania przy obniżonym nastroju. Przekazana wiedza dotyczyła również informacji na temat terapii ze specjalistami oraz szukania profesjonalnej pomocy. Uczestnicy zapoznali się z czynnikami mogącymi utrudniać leczenie depresji u młodzieży, czynnikami ryzyka popełniania samobójstw oraz sposobami leczenia depresji.

Uczestnicy szkolenia zdobyli większą świadomość zagrożeń wynikających z poczucia obniżonego nastroju u dzieci. Z większą pewnością będą podejmować zdecydowane kroki zmierzające do pomocy dziecku znajdującemu się depresji. Posiadana wiedza pozwoli szybciej reagować w przypadku niepokojących zachowań dzieci oraz efektywniej wspierać dziecko w sytuacji napięcia emocjonalnego oraz innych zaburzeń psychicznych.

Kolejne szkolenie zaplanowano 03.-04.12.2018 r. dla tej samej grupy odbiorców. Temat ,,Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m.in.: FAS, ADHD i inne” będzie oscylował wokół roli odżywiania u dzieci, zastąpienia niezdrowych nawyków odżywiania, diety u dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej, dzieci z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się, jakich produktów unikać, aby nie wzmacniać objawów różnego rodzaju chorób.

,,Psychopedagogika traumy” – Olsztyn

W ramach współpracy z Olsztyńską Szkołą Biznesu, w dniach 11.09.2018 r. oraz 12.09.2018 r. ponownie zrealizowaliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” w wymiarze 16 godzin w ramach projektu partnerskiego ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Beneficjenci mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat traumy, jej historii oraz istoty – w szczególności istoty traumy dziecięcej, jej wpływu na funkcjonowanie  dzieci i ich rodziny. Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę m.in. o rozpoznawanie objawów stresu pourazowego u dzieci oraz diagnozę innych zaburzeń psychicznych i żałoby traumatycznej. Poznali metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania oraz interwencje ukierunkowane na traumę i żałobę. Praca na studiach przypadku pozwoliła na lepsze zrozumienie zagadnienia problematyki traumy oraz ukierunkowała działania uczestników na konkretne rozwiązania.

,,Psychopedagogika traumy” – Olsztyn

W dniach 12.06.2018 r. i 13.06.2018 r. ponownie przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” na zlecenie Olsztyńskiej Szkoły Biznesu w ramach projektu partnerskiego ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (16 godzin dydaktycznych dla 17 uczestników).

,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” –  Toruń

W okresie od 23.03.2017 r. do 09.04.2017 r. przeprowadziliśmy trzy 30-godzinne szkolenia oraz w dniach od 22.02.2018 r. do 29.03.2018 r. przeprowadziliśmy trzy 40-godzinne szkolenia pt. ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno – społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu ,,Uni-Komp-As” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem szkoleń było pogłębienie i nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nabycie umiejętności opracowania planu pracy z dzieckiem i rodziną oraz dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Program szkolenia obejmował:
1) Podstawy prawne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej,
2) Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (rola asystenta i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej),
3) Funkcjonowanie pieczy zastępczej,
4) Rodzinna piecza zastępcza – charakterystyka i specyficzne trudności,
5) Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze,
6) Procedura tworzenia rodzin zastępczych,
7) Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
8) Współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z innymi specjalistami,
9) Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka,
10) Dokumentacja pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
11) Warsztat pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – przykłady dobrych
praktyk.

Uczestnicy szkoleń mieli również możliwość praktycznych ćwiczeń dotyczących opracowywania planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej oraz dyskutowania i wymiany informacji na temat funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej.

,,Psychopedagogika traumy” – Warszawa

W dniach 15.02.2018 r. i 16.02.2018 r. na zlecenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie w łącznym wymiarze 16 godzin pn. ,,Psychopedagogika traumy” w ramach projektu ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny.

„Psychopedagogika traumy” – Olsztyn

W ramach  projektu ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” w dniach 05.02.2018 r. i 06.02.2018 r. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (16 godzin dydaktycznych dla 17 uczestników).

Program szkolenia „Psychopedagogika traumy”

,,Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” – Warszawa

30.01.2018 r. i 31.01.2018 r. przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przy współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Beneficjentami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zrozumienia funkcjonowania rodzin zastępczych oraz ich problemów przy użyciu genogramu, poznania metod diagnozy rodziny przydatne specjalistom w procesie pomocy rodzinie.

Program szkolenia ,,Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie”

2017

Szkolenia przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu

    W dniach od 01.07.2017 r. do 13.10.2017 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadziliśmy 3 szkolenia warsztatowe, 3 konsultacje grupowe oraz 15 godzin konsultacji indywidualnych dla rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie przeszkoliliśmy 77 osób.

Tematyka szkoleń obejmowała m. in.:

  • RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia
  • Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka
  • Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy
  • Grupowe spotkania doradcze nt. RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia

Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zrealizowaliśmy

również szkolenia dla kadry domów i ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego.

Tematy szkoleń:

– ,,Sukces dobrej komunikacji z mieszkańcem DPS”

– ,,Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS”

– ,,Zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym”