Aktualne projekty – Wągrowiec – Turek – Rodzina w Centrum

WĄGROWIEC

Od 8 listopada 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu realizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzinnych form pieczy zastępczej
w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    Beneficjentami świadczonych przez nas usług są rodziny zastępcze, a także rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej. Problematyka warsztatów obejmuje między innymi zagadnienia uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz Internetu i innych cywilizacyjnych zagrożeń; pracy nad własnym stylem komunikowania się opiekunów z dziećmi w sytuacjach trudnych, czy wypracowania systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu realizujemy również warsztaty grupowe oraz poradnictwo indywidualne dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wychowanków dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, które prowadzone są przez psychologów i terapeutę uzależnień.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze świadczymy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

 

TUREK

Od 15 grudnia 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach projektu pt. ,,Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” świadczymy usługi psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów do tych funkcji oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Usługi psychologiczne realizowane poprzez wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji oraz poradnictwa indywidualnego mają na celu niesienie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Beneficjentami projektu są również kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Ich predyspozycje i motywację do pełnienia powyższych funkcji oceniamy na podstawie diagnozowania oraz wydawanych opinii.

SZKOLENIA pn. ,,DIAGNOZA RODZINY JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE POMOCY RODZINIE” oraz ,,PSYCHOPEDAGOGIKA TRAUMY”

W dniach 30.01.2018 r. – 31.01.2018 r. w ramach projektu ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zrealizowaliśmy szkolenie pn. ,,Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” przy współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Beneficjentami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

W ramach powyższego projektu (,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”) przeprowadziliśmy także szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” w dniach 05.02.2018 r. i 06.02.2018 r. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Adopcyjnych (psycholodzy, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy socjalnej, zawodowe rodziny zastępcze).

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO – PROJEKT ,,RODZINA W CENTRUM”

Rozpoczęliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w ramach kolejnej edycji projektu partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami usług będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie:

  • Osoby przebywające w pieczy zastępczej
  • Osoby opuszczające pieczę zastępczą
  • Osoby przebywające w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
  • Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą

Świadczone przez nas usługi realizowane będą w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego, poradnictwa rodzinnego – prawnego, poradnictwa rodzinnego – psychologicznego oraz warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Celem naszej działalności w zakresie przedstawionych usług jest odpowiednio:

– wzmocnienie kompetencji rodzicielskich,

– poprawę relacji rodzic – dziecko,

– wspomaganie rozwoju dziecka,

– regulacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczone w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, których rozstrzygnięcie zależy od decyzji sądu, instytucji i organów,

– udzielanie informacji o prawach, uprawnieniach i możliwościach rozwiązania sytuacji trudnych/konfliktowych/kryzysowych lub sytuacji mogących prowadzić do konfliktu lub kryzysu w rodzinie z dziećmi,

– wzmacnianie kompetencji w pełnieniu ról społecznych osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *